Hållbar livsmedelsförsörjning är en nyckelfråga för att möjliggöra ett hållbart samhälle inom planetens gränser. Forskning visar att livsmedel står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan samt orsakar en rad miljöproblem, exempelvis minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av naturresurser. Därtill kan även läggas sociala aspekter såsom hälsa, näringsintag och arbetsförhållanden.

Redan idag överskrider människans konsumtion planetens begränsade tillgång på naturresurser. För att vända den utvecklingen behöver både marknadsaktörer, politiker och konsumenter agera.

För att öka omställningstakten till en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige startade ett antal företag i livsmedelsbranschen tillsammans med Världsnaturfonden WWF initiativet Hållbar Livsmedelskedja. Initiativet startade år 2015.

Om hållbar livsmedelskedja

Hållbar Livsmedelskedja vill samla ledande företag som tar aktivt ansvar för att ställa om och bidra till en mer hållbar livsmedelskedja. Med initiativet vill vi inspirera och engagera andra företag att bidra till en mer hållbar livsmedelskedja i Sverige.  Genom ständiga förbättringar och genom att öppet utmana och visa vägen vill vi visa att livsmedelsbranschen är en del av lösningen och att vi tillsammans och gemensamt kan bidra till en ambitiös och positiv förändring.

Målet är att till år 2030 bidra till en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i den svenska livsmedelskedjan.

Tillsammans vill vi:

För att nå detta arbetar initiativet med att ta fram en Färdplan för Hållbar Livsmedelskedja 2030 där mål formuleras för livsmedelskedjan som helhet men även för vissa sektorer. Arbetet utgår från befintliga ramverk såsom Planetary Boundaries, FNs globala hållbarhetsmål, WWF Sustainable Food for All samt Livsmedelsverkets kostråd.

Åtagande

Tillsammans vill vi verka för ständiga förbättringar baserade på vetenskap. Genom att definiera vad som krävs för att skapa en verklig hållbar livsmedelsförsörjning vill initiativet driva nyckelfrågor, skapa faktiska lösningar med potential för brett genomslag och kommunicera konkreta och mätbara resultat från samarbetet.

Initiativet vill också påverka politiken. Rätt mål och styrmedel är avgörande för att öka omställnings-takten till en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Medlemmarna i initiativet har bland annat åtagit sig att:

Företagen förväntas vara aktiva och progressiva och det företag som inte visar på konkreta och ambitiösa framsteg förväntas lämna sin plats.

WWFs roll

WWFs roll är dels att bidra med expertis inom hållbarhetsområdet. Till grund för arbetet ligger bland annat WWFs rapport ”Mapping and Analysis – Sustainable Food for All” samt annan evidensbaserad forskning och vetenskap – nationell såväl som internationell. WWF koordinerar även initiativets aktiviteter och har ett övergripande ansvar för initiativets framsteg.

Medlemskap

Hållbar Livsmedelskedja är ett initiativ med fokus på att öka omställningstakten till en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Initiativet har 15 företagsmedlemmar. Företagen är betydande livsmedelsaktörer på den svenska marknaden och har åtagit sig att aktivt visa på nya sätt att förbättra det egna företagets samt sektorns hållbarhetsprestanda. Sammansättningen svarar för bredd och kompetens.

Hållbar Livsmedelskedja är en liten organisation för att klara av att hålla den takt som behövs för en snabb omställning. Vi vill vara ett komplement till branschföreningar. Förnärvarande tar inte gruppen in fler medlemmar.

Om något företag väljer att lämna kommer det finnas möjlighet för nya företag att delta. Hållbar Livsmedelskedja arbetar för att uppmuntra och inspirera andra företag att agera för en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Därför finns arbetet att tillgå på hemsidan och vi kommer fortsätta arrangera seminarier etc. för att dela med oss av vårt arbete.

Arbetssätt

Stormöten
Syftet med stormötena är att samla initiativets medlemmar kring frågor väsentliga för initiativets fortsatta arbete liksom att säkerställa att initiativets övergripande mål uppfylls. Stormöten hålls tre till fyra gånger per år.

Arbetsgruppsmöten
För att på ett effektivt sätt skapa konkreta lösningar har initiativet bildat fem arbetsgrupper:     

Konkurrens

För att säkerställa att initiativet arbetar i enlighet med konkurrensrättsliga regelverket så förhåller sig initiativet till nedanstående ramverk och riktlinjer. Kortfattad information om detta sprids vid kallelsen till och i samband med uppstarten av samtliga stormöten och arbetsgruppsmöten.

Vi garanterar transparens genom att resultat, forskning och slutsatser publiceras på initiativets hemsida.