Hållbara produkter

2015 startade tio ledande svenska livsmedelsföretag och Världsnaturfonden Hållbar Livsmedelskedja för att adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i livsmedelskedjan. Gruppen består nu av 15 företag.

Collection of freshly picked vegetables. South Africa. Foto: Martin Harvey / WWF

Hållbara Produkter täcker ett antal vanliga råvarukategorier: fältodlade grödor som spannmål, ris och majs, mjölkprodukter, kött- och charkprodukter samt ägg, vildfångad och odlad sjömat, frukt och grönt, vegetabiliska oljor, socker, nötter samt kaffe, te och kakao. För dessa produktkategorier har vi analyserat vad företag behöver adressera för att råvarukategorierna ska bli långsiktigt hållbara ur ett holistiskt perspektiv. Hållbarhet inkluderar tio olika aspekter som presenteras i så kallade väsentlighetsanalyser.

 

Vi vet dock att allt inte kan adresseras på en gång, utan att varje resa börjar med ett steg. Därför har vi arbetat fram så kallade hållbarhetsagendor – ett koncept som bygger på att på ett enklare sätt identifiera mer hållbara produkter i en livsmedelskedja, dels genom att växa toppen. definiera produktaspekter som behöver fasas ut ur livsmedelskedjan omgående. Företag får på detta sätt vägledning i vad de behöver göra för att få mer hållbara produkter i livsmedelskedjan, och ett system för att kunna visa framsteg.

 

"Utöver råvarukategorierna har vi tagit fram västenlighetsanalyser för hela leverantörskedjan - från gårdsgrind till kassalinje."

Väsentlighetsanalysen

Väsentlighetsanalyserna för de olika kategorierna är strukturerade enligt 10 viktiga hållbarhetsområden:

I primärproduktionen inräknas alla aktiviteter och resurser som används på gårdsnivå eller fartygsnivå för fiske. Varje hållbarhetsområde har ett övergripande, visionärt mål. Under biodiversitet & ekosystem är till exempel det övergripande målet produktion som bevarar/ökar biologisk mångfald, naturliga ekosystem och ekosystemtjänster. Under målet nämner vi de viktigaste produktionsaspekterna som kräver åtgärder för att uppnå en mer hållbar produktion. Till varje produktionsaspekt tar vi upp exempel på åtgärder. De flesta kan åtgärdas på den enskilda gården eller båten, medan andra måste åtgärdas inom en hel sektor. Exemplen kan relatera till olika produktionsländer, så alla exempel är inte nödvändigtvis relevanta överallt. Väsentlighetsanalyserna ska inte tolkas som en standard. Det kan vara svårt att genomföra vissa åtgärder på kort sikt. Vi ser 2030 som en riktlinje. Det finns flera målkonflikter mellan områdena, vilket är naturligt då hållbarhet i livsmedelskedjan är ett mycket komplext område.

 

Utöver råvarukategorierna har vi tagit fram västenlighetsanalyser för hela leverantörskedjan – från gårdsgrind till kassalinje. De täcker hållbarhetsaspekter inom vidareförädling, transporter och lagring.

 

Hållbarhetsagendan

Företagen bör sätta ambitiösa mål och bör kunna visa på reella framsteg mer eller mindre omgående. I lyfta botten har vi gemensamt identifierat vad som kan ses för en miniminivå för ”acceptabla” produkter. I växa toppen refererar vi till de bästa och mest trovärdiga certifieringssystemen på marknaden för närvarande. Certifierade produkter enligt de här systemen kan dock inte ses som fullkomligt socialt och ekologiskt hållbara i dagsläget eftersom de inte nödvändigtvis inkluderar samtliga väsentliga element. Därför är 100 % certifierat enligt certifieringssystemens nuvarande kriterier inte en långsiktig lösning. Vi kommer att arbeta för att certifieringssystemen stärker sina krav för att leverera på ännu högre hållbarhet. Vi utesluter dock inte att finns andra likvärdiga hållbarhetskoncept som adresserar betydande hållbarhetsaspekter, kommunicerar kriterierna publikt och granskar producenterna. Men det är upp till företag att definiera och påvisa effekten av sådana koncept.

Hållbara produkter (pdf)

Dokumentet Hållbara Produkter är en vägledning för att skapa ett mer hållbart produktsortiment.

Ladda ned PDF

English version “Hållbara produkter” (pdf)

The document is a guidance on how to enable a more sustainable product assortment.

Download pdf