Om oss

Grazed and ungrazed land in the Swedish farmland, Sweden. Foto: Jan Wärnbäck / WWF

Hållbar Livsmedelskedja samlar ledande företag som tar aktivt ansvar för att ställa om och bidra till en väsentligt mer hållbar livsmedelskedja i Sverige 2030. Genom ständiga förbättringar och genom att öppet utmana och visa vägen vill vi visa att livsmedelsbranschen är en del av lösningen och att vi gemensamt kan bidra till en ambitiös och positiv förändring.

 

Om Hållbar Livsmedelskedja

Hållbar livsmedelsförsörjning är en nyckelfråga för att möjliggöra ett hållbart samhälle inom planetens gränser. Forskning visar att livsmedel står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan samt orsakar en rad miljöproblem, exempelvis avskogning, minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av naturresurser. Därtill kan även läggas sociala aspekter såsom hälsa, näringsintag och arbetsförhållanden.

Redan idag överskrider människans konsumtion planetens begränsade tillgång på naturresurser. För att vända den utvecklingen behöver både marknadsaktörer, politiker och konsumenter agera. För att öka omställningstakten till en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige startade ett antal företag i livsmedelsbranschen tillsammans med Världsnaturfonden WWF initiativet Hållbar Livsmedelskedja år 2015.

I initiativet Hållbar Livsmedelskedja ingår idag utöver Världsnaturfonden WWF 14 välkända företag: Arla, Axfood, Coop Sverige, Fazer, Findus, HKScan, ICA Sverige, Lantmännen, Löfbergs, Martin & Servera, Menigo, Orkla Foods Sverige, Polarbröd, Unilever.

Målet är att till år 2030 bidra till en väsentligt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i den svenska livsmedelskedjan.

 

Tillsammans vill vi:

 

Åtagande

Tillsammans vill vi verka för ständiga förbättringar baserade på vetenskap. Genom att definiera vad som krävs för att skapa en verklig hållbar livsmedelsförsörjning vill initiativet driva nyckelfrågor, skapa faktiska lösningar med potential för brett genomslag och kommunicera konkreta och mätbara resultat från samarbetet. Initiativet vill också påverka politiken. Rätt mål och styrmedel är avgörande för att öka omställnings-takten till en mer hållbar livsmedelsproduktion. Företagen förväntas vara aktiva och progressiva och det företag som inte visar på konkreta och ambitiösa framsteg förväntas lämna sin plats.

 

Medlemsföretagen har åtagit sig att:

 

WWFs roll

WWFs roll är att dels koordinera initiativet, dels bidra med expertis inom hållbarhetsområdet.

 

Konkurrens

Hållbar Livsmedelskedja arbetar i enlighet med det konkurrensrättsliga regelverket . Vi informerar tydligt vilka riktlinjer som gäller vid kallelsen till och i början av samtliga stormöten och arbetsgruppsmöten. Detta innebär inga diskussioner om priser, marknadsandelar, frågor som inte är relevanta för nätverkets syfte, planerade åtgärder som kan påverka konkurrenters marknad och övriga känsliga frågor som rör respektive företags verksamhet. Vi garanterar transparens genom att resultat, forskning och slutsatser publiceras på initiativets hemsida.

 

Medlemsskap

Hållbar Livsmedelskedja ersätter inte branschföreningar utan är ett komplement. Vi vill gå före och inspirera för att öka omställningstakten. Vi är en liten organisation för att klara av att hålla den takt som behövs för en snabb omställning. Initiativet har 15 företagsmedlemmar och sammansättningen svarar för bredd och kompetens. När företag lämnar initiativet kommer det finnas möjlighet för nya företag att delta. Hållbar Livsmedelskedja arbetar för att uppmuntra och inspirera andra företag att agera för en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Därför finns arbetet att tillgå på hemsidan och vi kommer fortsätta arrangera seminarier etc. för att dela med oss av vårt arbete.
Kontaktpersoner

Kontakt

Christina Snöbohm, WWF, Samordnare för Hållbar livsmedelskedja,
E-post: christina.snobohm@wwf.se
Telefon: 08 53 33 46 61

Årsrapport 2021

Läs rapporten

Årsrapport 2020

Läs rapporten

Årsrapport 2019

Läs rapporten

Årsrapport 2018

Läs rapporten