Färdplan 2030

För att nå målet om en väsentligt mer hållbar livsmedelskedja 2030 behövs en färdplan som formulerar mål för livsmedelskedjan som helhet, men även för vissa sektorer. Konkreta mål behövs dels för produktionskedjornas hållbarhetsprestanda, dels för det totala utbudet, dvs mål som berör konsumtionsmönster. Dessa aspekter är direkt länkade. Om produktionssystemen inte förbättrar sin hållbarhetsprestanda krävs större förändringar i konsumtionen och vice versa.

Foto: Christina Snöbohm / WWF Foto: Christina Snöbohm / WWF

Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja

De företag som är medlemmar i Hållbar Livsmedelskedja har tillsammans med WWF arbetat intensivt för att sätta gemensamma mål som stakar ut riktningen framåt. Det har resulterat i färdplanen med namnet ”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja.”

 

Alla medlemsföretag vd:ar har skrivit under färdplanen och tar därmed i hand på att jobba i enlighet med den. Varje medlemsföretag ska nu utifrån sina egna verksamheter, omsätta planen i konkreta mål och handlingar.

 

Färdplanen innehåller målsättningar inom klimat, biologisk mångfald, resurseffektivitet, djurvälfärd och mänskliga rättigheter. Den tydliggör hur företagen, både var och en och tillsammans, ska verkar för att ”växa toppen och lyfta botten”. Det innebär att öka andelen av bättre och mer hållbara livsmedel, samtidigt som de mindre hållbara alternativen ska fasas ut.

 

Fler företag välkomnas att skriva under handslaget och andra aktörer uppmuntras att stötta den på de sätt som utifrån vars och ens position och roll är möjligt.

 

Kontakta kristina.atkisson@wwf.se om du är intresserad att delta i arbetet.

 

Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja (Svensk)
Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja (Engelska)
Teknisk version – Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja (Svensk)
Teknisk version – Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja (Engelsk)

Beskrivning av färdplanen och dess målområden

Klimat

De pågående klimatförändringarna och de extremväder vi ser i dag hotar vår matförsörjning. I vissa områden slås skördarna ut av riklig nederbörd, i andra av torka och bränder. Det är en allvarlig situation vi befinner oss i där alla, enskilt och tillsammans med andra, måste minska klimatpåverkan. Färdplanen innehåller därför mål om att till år2030 ska medlemsföretagens klimatavtryck ha minskat längs hela värdekedjan i syfte att bidra till Parisavtalets 1,5 graders mål. Minskning av klimatavtrycket ska bland annat ske genom energieffektiviseringar, fossilfri energi och fossilfria transporter, men också genom att minska matproduktionens klimatpåverkan och hjälpa konsumenter att välja mer klimatsmarta livsmedel.

 

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden minskar i snabbare takt än någonsin. När den minskar rubbas balansen i ekosystemen och utan fungerande natur kollapsar vår matförsörjning. De nedåtgående kurvor som vi ser för växt- och djurarter runt om i världen måste vända. Färdplanen sätter därför mål om att till år 2030 ska medlemsföretagens negativa påverkan på den biologiska mångfalden ha minskat på land, i hav och i sötvatten, samt bidra till att skydda och återskapa den. Detta ska bland annat ske genom att inga att råvaror i företagens värdekedjor ska komma från områden som avskogats eller markomvandlats efter år 2020. Medlemsföretagen ska även arbeta för att öka biologisk mångfald längs hela värdekedjan i nära samarbete med leverantörer.

 

Resurseffektivitet

För att minska människans påverkan på biologisk mångfald och klimat måste vi använda jordens resurser på ett bättre och mer cirkulärt sätt än vad vi gör idag. Färdplanen sätter upp mål om att till år 2030 ska medlemsföretagen ha ökat sin resurseffektivitet och prioritera cirkulära system samt material från förnybara källor. Detta ska bland annat ske genom återvinningsbara förpackningar, av antingen förnybart eller återvunnet material, samt att matsvinnet i egna verksamheter ska halveras till 2030.

 

Mänskliga rättigheter

Färdplanen sätter mål om att till år 2030 ska medlemsföretagens leverantörskedjor utmärkas av anständiga arbetsvillkor i enlighet med Agenda 2030, Mål 8; anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Senast 2025 ska medlemsföretagen ha ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbete för socialt ansvar där risker i värdekedjan identifieras, följs upp och åtgärdas. Andelen produkter som är märkta med Fairtrade och Rainforest ska öka i sortimentet.

 

Djurvälfärd

Färdplanen sätter även särskilda mål som avser behandling av djur och användning av antibiotika.

Citat från medlemmar i Hållbar Livsmedelskedja:

Anders Axelsson, ICA:

– Ända sedan starten 2015 har Hållbar Livsmedelskedja varit en oerhört viktig plattform för oss på ICA och andra som vill verka tillsammans för mer hållbar produktion, distribution och konsumtion av mat i Sverige. Att vi nu landat i ett Handslag som ger oss gemensamma mål och riktning framåt är oerhört glädjande, och jag vill passa på att tacka alla medlemmar som lagt ner sin själ i detta arbete, liksom WWF som med varm och fast hand drivit arbetet framåt.

 

Cecilia Isaksson Sajland, Orkla Foods Sverige:

– Vi på Orkla Foods Sverige är stolta över att vara en del av detta banbrytande samarbete för en hållbar livsmedelsbransch. Det är bara genom att arbeta tillsammans som vi kan förändra hela livsmedelskedjan och forma en hållbar livsmedelskedja för framtida generationer.

 

Emelie Hansson, Martin & Servera

– Vi restauranggrossister är mitt i värdekedjan mellan produktion och servering – därför är samarbete kring de stora samhällsfrågorna som rör vår bransch jätteviktigt. Vi arbetar naturligtvis med att göra vår egen verksamhet bättre genom fler fossilfria leveranser, mer förnybar energi och ökad effektivitet – men vi vill också att både kunder och leverantörer ska följa med oss på hållbarhetsresan. De stora effekterna når vi först genom förändrade köpmönster och beteenden – och där kan vi inte agera helt på egen hand.

Vi vill skapa en färdplan som är ambitiös och samtidigt realistisk, samt baserad på befintliga ramverk som Planetary Boundaries, FN:s globala hållbarhetsmål och de svenska hållbarhetsmålen.