Kött, ägg, mejeri

2030 har vi en mer resurseffektiv animalieproduktion där djurens hälsa och omsorg står i fokus samtidigt som klimatpåverkan minskar 
och miljöfördelarna ökar genom mer biologisk mångfald, bättre jordhälsa och ökad kol inlagring i åker och betesmark.

DELMÅL

 

Senast 2025 är våra värdekedjor fria från…
• Animalieprodukter från gårdar som ej säkerställer förbud mot smärtsam behandling utan bedövning/smärtlindring. (1)

• Animalieprodukter från gårdar med antibiotikaanvändning som ej aktivt arbetar för att minska risk för antibiotikaresistens. (2)

• Soja och palmolja i foder till animalieproduktion som inte är hållbart producerad. (3)

 

Senast 2030 är våra värdekedjor fria från…
• Animalieprodukter från gårdar med otillräcklig spridningsareal av stallgödsel. (4)

 

Vi bidrar löpande till…
• Öka arealen naturbetesmarker och därmed bidra till öppna landskap och ökad biologisk mångfald.

• Minska metanavtrycket från kött och mejeriprodukter.

• Ökad användning av fossilfri växtnäring.

• Utveckla nya marknadskoncept för animalieprodukter med en verifierat mer hållbar produktion.

 

FOTNOT

1. Bedövning/smärtlindring vid slakt, kastrering, avhorning och andra operativa ingrepp. Svanskupering, tandslipning och näbbklippning tillåts ej. Avel av raser som medför ökad risk för sjukdomar eller annat lidande.

2. Hållbar antibiotikaanvändning där gruppbehandling är restriktiv, individuell behandling är norm. Antibiotika används ej i tillväxtbefrämjande syfte. Antibiotika används endast efter ordination av veterinär. Dokumentation finns och uppföljning utförs. Utredning genomförs av veterinär/ expert-rådgivare och ett åtgärdsprogram tillämpas vid återkommande användning. Preparat för humanmedicin används ej.

3. Soja och palmolja i foder ska vara producerat i enlighet med åtagandena i Svenska plattformen för riskgrödor (för soja: Certifieringarna RTRS Segregated, ProTerra, EuropeSoy, DonauSoy, EUekologiskt, samt IFOAM så som KRAV, eller verifiera ickecertifierad sojamjöl med ursprung i Kanada som importeras från Norge; för palmolja: Certifieringarna RSPO Segregated och Identity Preserved samt IFOAM så som KRAV.).

4. Motsvarande Sveriges regler: får max sprida 22 kg fosfor (P) per år och hektar i genomsnitt under en femårsperiod.