Sjömat

2030 är sjömaten fiskad och producerad på ett sätt som säkerställer ett långsiktigt hållbart fiske och vattenbruk, genom att 
skydda haven, ge fiskbestånden en chans till återhämtning samt minska förlusten av biologisk mångfald.

DELMÅL

 

Senast 2025 är sjömaten som vi tillhandahåller…
Certifierad (10), klassificerad som ”bra val” i WWFs Fiskguiden och/eller följer andra hållbarhetsinitiativ som är relevanta, trovärdiga och transparenta (11) till en andel av minst 75%.

• Spårad och verifierad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri och vattenbruksprodukter, och dokumenterad med artens populärnamn och vetenskapliga namn, information om produkten är vildfångad eller odlad, för vildfångade arter måste fångstplats och fångstmetod/fiskeredskap anges, för odlad fisk ska odlingsplats uppges (sött eller saltvatten och i vilket land arten odlats).

• Producerad utan marint foder som innehåller arter listade på IUCN:s rödlista över hotade arter och/eller nationella rödlistor.

• Från vattenbruk där soja och palmolja i fodret kommer från en mer hållbar produktion. (12)

• Producerad från vattenbruk med ansvarsfull antibiotikaanvändning. (13)

 

Senast 2030 är sjömaten vi tillhanda håller…
• 100% certifierad (10), klassificerad som ”bra val” i WWFs Fiskguiden och/eller följer andra hållbarhets initiativ som är relevanta, trovärdiga och transparenta. (11)

• Producerad från vattenbruk med en kvot på marint foderfiskberoende som är mindre än 1. (14)

 

Vi bidrar löpande till…
• Mer skonsamma fiskemetoder.

 

FOTNOT

10. ISEAL code compliant krävs för att certifieringar ska kunna inkluderas i detta måltal (ASC, MSC, KRAV, m.fl.) ISEAL Community Members | ISEAL Alliance

11. Med relevanta, trovärdiga och transparenta avses initiativ som tydligt adresserar betydande hållbarhetsaspekter, som är tredjepartgranskade och som följer externt kommunicerade kriterier.

12. Soja och palmolja i foder ska vara producerat i enlighet med åtagandena i Svenska plattformen för riskgrödor (för soja: Certifieringarna RTRS Segregated, ProTerra, EuropeSoy, DonauSoy, EUekologiskt samt IFOAM så som KRAV, eller verifierad icke certifierad sojamjöl med ursprung i Kanada som importeras från Norge; för palmolja: Certifieringarna RSPO Segregated och Identity Preserved samt IFOAM så som KRAV.).

13. Hållbar antibiotikaanvändning innebär att fiskodlingarna arbetar aktivt för att minska risk för antibiotikaresistens och garanterar att: antibiotika ej ges i förebyggande syfte, samt ingen användning av preparat som finns på WHOs lista över kritiskt viktiga antimikrobiella medel

14. Marint foderfiskberoende, FFDR = Forage Fish Dependency Ratio <1