Vad är Hållbar Livsmedelskedja?

2015 startade tio ledande svenska livsmedelsföretag och Världsnaturfonden Hållbar Livsmedelskedja för att adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i livsmedelskedjan. Gruppen består nu av 15 företag. Inget enskilt företag sitter ensamma på lösningarna utan nyckeln till framtiden är ökad samverkan i värdekedjan. Det är ett gemensamt ansvar att säkerställa att livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning kan ske inom de planetära gränserna.

En samsyn på de viktigaste frågorna och konkreta verktyg för att utveckla en mer hållbar livsmedelskedja har skapats av initiativet.

Inom Hållbar Livsmedelskedja arbetar vi i nuläget med att utveckla en Färdplan för 2030, undersöka hur vi ska minska matsvinnet och definiera hur varje produktkategori kan bli mer hållbar.

Läs mer

Hållbara Produkter 2.0

Dokumentet Hållbara Produkter är en vägledning för att skapa ett mer hållbart produktsortiment. Vi har valt ut ett antal vanliga råvarukategorier, spannmål, mjölkprodukter, kött- och charkprodukter, vildfångad och odlad sjömat, frukt och grönt, vegetabiliska oljor, socker samt kaffe, te och kakao, där vi analyserat påverkan i primärproduktionen. Dessutom har vi tittat på påverkan från förpackningar och hela leverantörskedjan från gårdsgrinden till butiken.

Vägledningen Hållbara Produkter består av två delar. I den första delen, Väsentlighetsanalyserna, har vi kartlagt vad företagen behöver adressera, och tar upp exempel på åtgärder för att åstadkomma långsiktig hållbarhet i livsmedelssystemet. I andra delen, Hållbarhetsagendorna, visar vi på åtgärder som företagen kan vidta redan idag för att lyfta botten (dvs ta bort den största påverkan ut hållbarhetssynpunkt) och växa toppen (dvs öka det bra).

Läs mer

Matsvinn

Globalt slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras. Matsvinn uppkommer i de olika leden i livsmedelskedjan - hos odlare, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen. Mycket av svinnet uppstår för att de olika länkarna i kedjan helt enkelt inte kommunicerar tillräckligt och inte har gemensamma mål för att minska matsvinnet. Hållbar Livsmedelskedja arbetar med att ta fram konkreta förslag för minskat matsvinn i livsmedelskedjan genom att belysa problemen och diskutera fram lösningar.

Läs mer

Färdplan 2030

För att nå en hållbar livsmedelskedja behöver vi förstå vad en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion innebär. Därför har Hållbar Livsmedelskedja låtit forskningsinstitutet RI.SE utveckla ett underlag för en långsiktig färdplan med konkreta mål för initiativets mål om att år 2030 bidra till en väsentligt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i den svenska livsmedelskedjan.

Läs mer